Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την εκτέλεση της λειτουργίας.
DEBUG WINDOW
-------close-------------------------------------

Query failed: Unknown column 'show_all' in 'where clause' Query: SELECT ppp.* , fixed_price_no_tax as fixed_price, m_min_price2 as m_min_price FROM ( SELECT pf.* , if( pd.ammount IS NOT NULL , ( m_min_price2 * ( 100 - ammount ) /100 ) , m_min_price2 ) AS fixed_price_no_tax FROM ( SELECT p. * , if( min_price IS NULL , p.display_price, min_price ) AS m_min_price2 FROM ( SELECT min( display_price ) AS min_price, pv.product_id FROM product_variations pv GROUP BY pv.product_id ) AS var_min RIGHT JOIN ( SELECT pr.* , pc.category_id, pc.`order` as final_order FROM public_products pr, product_categories pc WHERE pc.category_id IN ( SELECT category_subtree.cat_id FROM ( SELECT node.id as cat_id, node.*, (COUNT(parent.id) - (sub_tree.depth + 1)) AS depth FROM categories AS node, categories AS parent, categories AS sub_parent, ( SELECT node.id as sub_id, (COUNT(parent.id) - 1) AS depth FROM categories AS node, categories AS parent WHERE node.le BETWEEN parent.le AND parent.ri AND node.id = 339 GROUP BY node.id ORDER BY node.le )AS sub_tree WHERE node.le BETWEEN parent.le AND parent.ri AND node.le BETWEEN sub_parent.le AND sub_parent.ri AND sub_parent.id = sub_tree.sub_id GROUP BY node.id ORDER BY node.le) AS category_subtree ) AND pc.product_id = pr.id AND pr.manufacturer_id=show_all ) AS p ON var_min.product_id = p.id ) AS pf LEFT JOIN ( SELECT * FROM product_discounts WHERE starting_date <= CAST( NOW( ) AS DATE ) AND ending_date >= CAST( NOW( ) AS DATE ) ORDER BY id DESC ) AS pd ON pf.id = pd.product_id ) AS ppp WHERE 1 GROUP BY ppp.id ORDER BY fixed_price ASC LIMIT 0, 12
Printing trace...
#0 /home/mpiztoys/public_html/v1/app/models/product.php(952): Connection->query('\n SELECT ppp.* ...') #1 /home/mpiztoys/public_html/v1/app/controllers/catalog_controller.php(87): Product->findByCategoryOrderedByPrice('339', 'show_all', NULL, NULL, '') #2 /home/mpiztoys/public_html/v1/public/index.php(275) : eval()'d code(1): catalogController->category('339', 'show_all', '') #3 /home/mpiztoys/public_html/v1/public/index.php(275): eval() #4 {main}

Δεν βρέθηκαν προϊόντα.